Առ այսօր չեմ ստացել ինձ ամենամյա արձա­կուրդից հետ կան­չելու կար­­գա­­դրություն. Արևիկ Պետրոսյան

Սահմանադրական դատարանի նախագահի լիազորությունները ժամանակավորապես կատարող Աշոտ Խաչատրյանը հուլիսի 23–ին կարգադրություն է ստորագրել ՍԴ դատավոր Հրայր Թովմասյանին ու Արևիկ Պետրոսյանին արձակուրդից հետ կանչելու վերաբերյալ: Արևիկ Պետրոսյանն առ այսօր կրագադրությունը չի ստացել։ Այս մասին և ՍԴ դատավորին հետ կանչելու ընթացակարգի մասին ընդհանրապես NEWS.am–ը զրուցել է ՍԴ անդամ Արևիկ Պետրոսյանի հետ։

Տիկին Պետրոսյան, օրերս NEWS.am- ում հրապարակվեց տե­ղեկատվություն, որ Սահմա­նա­դրա­կան դատարանի նախագահի լիա­զո­րու­թյուն­ները ժամանակավորապես կատարող Աշոտ Խաչատրյանը Ձեզ հետ է կանչել ար­ձա­կուրդից: Ստացել ե՞ք արդյոք համապա­տաս­խան կարգա­դրու­թյունը:


Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի աշ­խա­տակիցներից մեկը օրերս անձնական հաղորդագրություն էր ուղարկել, գրելով ընդամենը, որ եղել է ինձ ար­­­­­­ձա­­կուր­դից հետ կան­­­չե­լու կարգադրություն: Անգամ դրան ծա­նոթանալով, հենց առա­ջի­կա աշ­խա­տան­քա­յին օրը` հուլիսի 27-ին, գրություն եմ ուղարկել պարոն Խաչատրյա­նին, որով, ի թիվս այլնի, փորձել եմ ճշտել, թե համա­պա­տաս­խա­նո՞ւմ է հիշյալ տեղե­կու­թյունն իրա­կանությանը, եթե այո, ապա իրազեկել եմ, որ ար­ձա­կուրդի իրա­­վուն­քի իրաց­­ման շրջա­նակում վե­րա­կանգնում եմ առողջությունս, և, որ այն դեռ առնվազն երկու շաբաթ պետք է ըն­թանա:

Ինչո՞ւ եմ նշվածը կատարել գրությամբ, քանի որ տեղեկացել էի նաև, որ ար­ձա­կուրդից հետ կան­չե­լու կարգա­դրու­թյունն ինձ փոխա­ն­ցում են փոս­տով: Նման պահանջ չի դրվել: Որոշվել է պաշ­տո­­նական ըն­թա­­ցա­կար­գով, խնդրեմ: Երևի ցան­կացել են ապա­հովել պատ­շաճ ծա­նուցում, որն իրա­վունք­ների պաշտ­պա­նության cօոditiօ siոe qսa ոօո (պայման, առանց որի հնարավոր չէ) կարևոր պայման է: Իհարկե, այդ դեպքում նաև կարևոր և անհ­րա­ժեշտ պայ­ման է այն, որ պետք է առկա լինի այդ ծա­նու­ցումը փաս­տա­ցի ստա­նա­լու հա­վաս­տումը: Ի դեպ, հիշյալն ամ­րագրված է նաև Սահմանա­դրա­­կան դատա­րա­նի որոշում­նե­րով, այդ թվում` վերջերս ըն­դունված ՍԴՈ-1529 որոշ­մամբ, որով զե­կուցող դա­տա­վորը հենց պարոն Խա­չատր­յանն էր:

Առ այսօր փոստով կամ որևէ այլ եղանակով չեմ ստացել ինձ ամենամյա արձա­կուրդից հետ կան­չելու կար­­գա­­դրություն:

Սահ­մա­նադրական դատարանի դատավորը չպետք է իրեն արձակուր­դից հետո կան­չելու կար­գա­դրության մասին տեղեկանա աշխատակիցների անձնական հաղորդա­գրու­­թյուն­նե­րով կամ մամուլից, այն էլ ոչ լիարժեք: Ե՞րբ է պարոն Խա­չատր­յանն ստո­րագրել այդ կար­գադրությունը, ի՞նչ պատճա­ռա­­բա­նությամբ, ի՞նչ ժամկետից սկսած և ի՞նչ ժամկե­տով է հետ կանչել արձա­կուր­դից: Սրանք հարցեր են, որոնց պա­տաս­խանները չունեմ:

Պարոն Թովմասյանին ևս Աշոտ Խաչատրյանը հետ է կանչել ար­ձա­կուրդից: Դեռ չենք կապվել պարոն Թովմասյանի հետ: Տեղյակ ե՞ք արդյոք՝ նա ստացե՞լ է հա­մա­պա­տաս­խան կարգա­դրու­թյուն: Անհրաժեշտությո՞ւն էր արդյոք երկու դատավորին միա­ժամանակ արձակուրդից հետ կանչելը:

Նախորդ շաբաթվա վերջին եմ զրուցել պարոն Թովմասյանի հետ: Այդ պահի դրությամբ նա ևս չէր ստացել:

Ինչ վերաբերում է Սահմանադրական դատարանի երկու դատավորին միաժա­մա­­­նակ արձակուրդից հետ կանչելուն, ապա նշեմ, որ այո այդ հարցադրումը կա, սա­կայն, չեմ կարող պատասխանել պարոն Խա­չատրյանի փոխարեն: Նշեմ միայն, որ ըն­թացիկ գործերով Սահմանադրական դա­տա­րանի բնա­­կանոն գոր­ծու­նեու­թյունն ապա­հովելու, Սահմանադրական դա­տա­րա­նի նիս­տերի իրա­վա­զոր լինելու համար բա­վա­րար է Սահմանադրական դատարանի հինգ դա­տավորի ներկայությունը, այսինքն եղած տեղեկատվության պարագայում կարող եմ ասել, որ երկրորդ դատավորին արձակուրդից կանչելու անհրաժեշտություն չկար, սակայն կրկնում եմ՝ պարոն Խաչատրյանը պետք է այդ հարցի պատասխանի։

Մինչ այս դեպքը գործնականում ի՞նչ ընթացակարգով է Սահմանա­դրա­­կան դա­տա­­րանի նախագահը Սահմանադրական դատարանի դատավորին հետ կանչել ար­ձա­կուրդից:

Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնավարման ընթացքում թե պարոն Հարությունյանը, և թե պարոն Թովմասյանը Սահմանա­դրա­­կան դա­տա­­րանի դա­­­տավորին ամենամյա արձակուրդից հետ են կանչել, այսպես կոչված գործընկերային փոխհարա­բերու­թյուն­նե­րի շրջանակներում, նախ` նախապես զրու­ցել են Սահմանադրական դատարանի դատավորի հետ, տեղեկացրել են արձակուրդից հետ կանչելու անհրաժեշտության և ժամկետների մասին, սակայն նաև ճշտել են գործնականում ինչ խնդիրներ կարող են լի­նել դատավորի արձակուրդից հետ կանչելու դեպքում, քանի որ դատավորը կարող է բա­ցակայել, այդ թվում` երկրից, ունենա առողջական խնդիրներ, այլ հարգելի պատ­ճառ­ներ, դրանք պար­զելուց հետո միայն, եթե առկա չեն նման խնդիրներ, ստորագրել են հա­մա­պա­տաս­խան կարգադրությունը և ապահովել դրա տրամադրումը, որը եղել է աշխա­տան­քային կարգով և դատավորն այն ստացել է: Այդ դեպքում արդեն անգամ խնդիր չի եղել փաս­տացի կարգադրությունը երբ է ստացվել: Հիմա էլ նման ընթացակարգը խնդիր հարուցել չի կարող:

Այսինքն, պարոն Խաչատրյանը, որպես Սահմա­նա­դրա­կան դատարանի նա­խագահի լիա­զո­րու­թյուն­ները ժամանակավորապես կատարող, նախընտրում է աշխա­­տել վարչահրամայական մեթոդներով: Դա անփորձության արդյունք է, թե՞ կարող են լինել այլ պատճառներ, որոնք միտված են արհեստական խնդիրներ ստեղծելուն:

Վարչա­հրա­­մայական մե­թոդների գործելաոճ Սահ­մա­նադրական դատարանում չի եղել և չի կա­րող լինել:

Սահմա­նա­դրա­կան դատարանի նախագահի լիա­զո­րու­թյուն­ների ժամանակա­վորա­պես կատարումը պարոն Խաչատրյանի առաջին փորձն է: Կարծում եմ որևէ խնդիր չի հարուցում Սահմանադրական դատարանի բնականոն գործունեության ապա­­­­հովման փորձ ունեցող իր գործընկերների հետ խորհրդակցելը:

Ինչ վերաբերում է արհեստական խնդիրներ ստեղծելուն միտված պատճառ­նե­րին, ապա դրանց տեղյակ չեմ: Դա կլինի ցավալի արձանագրում:

Առ­կա են Սահ­մա­նա­դրա­կան դա­տա­րանի բնականոն գոր­ծու­նեությունն ապա­­­հովելու հետ կապ­­ված հարցեր, որոնք աշ­խա­տանքի վերադառ­նա­լուց հետո, անշուշտ, կդարձ­­վեն քննարկ­ման առարկա:

դիտվել է 605 անգամ
Լրահոս
4-հարկանի շենքի տանիքում խոշոր հրդեհ է բռնկվել Ապարան-Սպիտակ ճանապարհին բախվել են «Nissan Tida»-ն ու «ՎԱԶ-2101»-ը. կա 3 վիրավոր «Ադրբեջանական ագիտպրոպը խեղաթյուրում է իմ խոսքը և ներկայացնում, թե ՀՀ-ն վախենում է պատերազմից». Նաիրա Զոհրաբյան Լուկաշենկոն ստանձնել է Բելառուսի նախագահի պաշտոնը Հայաստանի ԱԳՆ –ն այս պահին չի մեկնաբանում խաղաղության հաստատմանը խոչընդոտելու մեջ Հայաստանին ուղղված Թուրքիայի մեղադրանքները Արդեն 2-րդ օրն է՝ ՀՊՏՀ ապօրինի ղեկավարությունը դասաձախողումներ է կազմակերպում՝ անարգելով ուսանողների իրավունքները. Հայրապետյան ՍԴ դատավորներ Ալվինա Գյուլումյանի, Հրանտ Նազարյանի և Ֆելիքս Թոխյանի աթոռները ոչ իրավաչափ գործընթացի արդյունքում ստանձնած անձանց կարելի է բնութագրել որպես «շտրեյկբրեխերներ».Մելիքյան Հրայր Թովմասյանն իր գործունեությունն իրականացրել է այնպես, որ ՍԴ-ի բնականոն գործունեության առումով որևէ խնդիր չենք ունեցել.Արևիկ Պետրոսյան Ստի, կեղծիքի և թալանի իշխանության հեռացումն առանց միասնական ջանքերի անհնար է ՀՀԿ տատիկը Փաշինյանի մասին բանաստեղծություն է գրել. Տեսանյութ Երկու դեպքում էլ Նիկոլ Փաշինյանը լռում է Իսրայելի ներկայացուցիչն Էրդողանի ելույթի ժամանակ լքել է ՄԱԿ-ի դահլիճը Նիկոլ Փաշինյանը պաշտոնից ազատել է Հերմինե Կատվալյանին Սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ Փաշինյանի իշխանության «բռենդը»՝ խոսքի և գործի հակասությունը. Տեսանյութ Այսօր Ադրբեջանում քննարկվում է՝ արժի՞ որ ադրբեջանցի զինվորները բռնաբարեն Աննա Հակոբյանին, երբ իրեն գերի վերցնեն, թե չարժի Սամվել Ալեքսանյանը դատի է տվել Երևանի քաղաքապետարանին Ավարտվեց «Հայրենիք» կուսակցության երիտասարդ անդամների ու համակիրների եռօրյա ճամբարը Լոռու մարզում Տաթև Սարգսյանը դատի է տվել Դիանա Տոռեսին Դժբախտ պատահարի հետևանքով կյանքից վաղաժամ հեռացել է մեր գործընկեր Ստեփան Կոտանյանը. Հրազդանի քաղաքապետ Սյուզան Մարգարյանն արխիվային լուսանկարներ է հրապարակել ուսանողական տարիներից Հրագի «Դուխովը», թե՞ Թաթուլ. քաղաքացիները զվարճանում են Փաշինյանի խոսքերի վրա «Մանկան տան» սաներին ֆիզիկական, հոգեկան ցավ պատճառելու գործով 3 անձի մեղադրանք առաջադրվեց Սպասեք 3-4 ժամ. Հրայր Թովմասյան 9 դատավորներն էլ կարող են հավակնել թե′ նախագահի, թե′ փոխնախագահի պաշտոնում․ Շաթիրյան
Ամենաընթերցվածները
Շուտով
ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 23-ին` ժամը 11:00-ին, «Արմենպրես» պետական լրատվական գործակալության մամուլի սրահում տեղի կունենա Կադասրի կոմիտեի ղեկավար Սուրեն Թովմասյանի ասուլիսը: Թեմա- Կադաստրի համակարգում իրականացվող բարեփոխումները, անշարժ գույքի շուկայի միտումները: Հարգելի գործընկերներ, COVID-19 համավարակի տարածմամբ պայմանավորված, ասուլիսներն առայժմ անցկացվելու են առցանց ձևաչափով: Խնդրում ենք լրագրողներին չներկայանալ ասուլիսի վայր: Դուք կարող եք «Արմենպրես» լրատվական գործակալության՝ «Ֆեյսբուք» սոցիալական ցանցի ... Հարգելի գործընկերներ. Սեպտեմբերի 23-ին, ժամը 11.00-ին Բլից ինֆո մամուլի ակումբի հյուրն է քաղտեխնոլոգ Վիգեն Հակոբյանը: Թեմա՝ Թեժ աշնան մեկնարկը. ի՞նչ զարգացումներ են հնարավոր: Ի՞նչ կապ ունի „Դոսսիյե”-ի գործը թեժ աշնան հետ: Հասցե՝ Արշակունյաց 2, «Տիգրան Մեծ» հրատարակչություն, 418 սենյակ Հարգելի գործընկերներ, սեպտեմբերի 23֊ին՝ ժամը 13։00֊ին, '' Պոստ Սկրիպտում" մամուլի ակումբի հյուրն է լինելու հոգեբան Միհրդատ Մադաթյանը։ Ասուլիսի թեման՝ Երեխաների վրա դիմակները ի՞նչ հոգեբանական ազդեցություն են թողնում։ Սիրով հրավիրում ենք լուսաբանելու։ Հասցե՝ Արշակունյաց 2, «Տիգրան Մեծ» հրատարակչության շենք, 3-րդ հարկ, 312 սենյակ Սեմինարը տեղի կունենա սեպտեմբերի 23-ին՝ 19:00-ին, Keerk and co սրճարան-գրադարանում, մուտքն ազատ է: ✔️ Զեկույցները կունենան հիմնականում երկու ուղղվածություն՝ ▪ Թմրամոլություն առաջացնող նյութեր (Գրիգոր Գրաճյան) ▪ Ինչպես կանխարգելել թմրամոլությունը (Վերա Սիսեռյան) Օրակարգում՝ ▪️ Ֆիլմի դիտում ▪️ Բանախոսների զեկույց ▪️ Հարց ու պատասխան Հարգելի գործընկերներ, սեպտեմբերի 23-ին՝ ժամը 11.30-ին, '' Պոստ Սկրիպտում" մամուլի ակումբում տնտեսագետ Կարեն Սարգսյանը կխոսի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի, տնտեսական անկման, հակաճգնաժամային միջոցառումների արդյունավետության մասին։ Հասցե՝ Արշակունյաց 2, «Տիգրան Մեծ» հրատարակչության շենք, 3-րդ հարկ, 312 սենյակ Սեպտեմբերի 22-ին, ժամը 11:00-ին Հայելի ակումբի հյուրերն են Սննդի անվտանգության պետական ծառայության նախկին պետ Գրիգոր Գրիգորյանը և համաճարակաբան Ն. Գրիգորյանը: Թեմա՝ Սննդային թունավորման դեպքը, ինչու է լռում ՍԱՊԾ-ն, Առողջապահության նախարարության և պատկան մարմինների անտարբերությունը Սեպտեմբերի 22-ին, ժամը 12:00-ին Հայելի ակումբի հյուրն է ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը: Թեմա՝ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիեւի հայտարարությանը, թե Հայաստանը ձախողել է բանակցությունները, որ դրանք տապալված են հայկական կողմի մեղքով, հայկական կողմի արձագանքը, ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի՝ մինչեւ 2050 թվականի ռազմավարության գաղափարները, ներքաղաքական այլ իրողություններ Սեպտեմբերի 22-ին՝ ժամը 12:00-ին, «Հենարան» մամուլի ակումբում կհյուրընկալվի ՀՀԿ անդամ, տնտեսագետ Գագիկ Մինասյանը: ԹԵՄԱ՝ սպասվող թանկացումներ. աշխատատեղերի կրճատում. գյուղմթերքի իրացման խոչընդոտները. ՀՀ արտաքին պարտքը հատում է վտանգավոր սահմանները. մաքսատուրքերի թանկացում. տնտեսական զարգացման հեռանկարները: Սեպտեմբերի 22-ին՝ ժամը 13:00-ին, «Հենարան» մամուլի ակումբում կհյուրընկալվի քաղտեխնոլոգ Կարեն Քոչարյանը: ԹԵՄԱ՝ ներքաղաքական օրակարգ. արտակարգ դրության 6-ամսյա ռեժիմի քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական հետևանքները. բողոքի ակցիաներ. սպասվող ներքաղաքական զարգացումներ: Սեպտեմբերի 22-ին` ժամը 12: 00-ին, Sputnik Արմենիա մուլտիմեդիոն մամուլի կենտրոնում «Լոնդոնի նորաձևության շաբաթվա արդյունքները: Նորաձևության արդյունաբերությունը՝ որպես գործարար ակտիվության նոր աղբյուր Հայաստանում» թեմայով ասուլիս կկայանա: Ասուլիսի ընթացքում ՀՀ էկոնոմիկայի փոխնախարար Նաիրա Մարգարյանը, ինչպես նաև Հայաստանի նորաձևության և դիզայնի պալատի հիմնադիրներ Ելեն Մանուկյանը և Վահան Խաչատրյանը կպատասխանեն լրագրողների հարցերին: Կլինի նաև լավագույն հանդերձանքների ցուցադրություն: Հարգելի գործըն...
Հետևեք մեզ Facebook-ում https://www.facebook.com/hayeliclub