Մար­դիկ շու­տով սե­փա­կան մաշ­կի վրա են զգա­լու այդ ան­կա­տար խոս­տում­նե­րի ողջ ծան­րու­թյու­նը

Իրատես օրաթերթը գրում է. «Երբ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը նոր էր ստանձ­նել կա­ռա­վա­րու­թյան ղե­կա­վա­րի պաշ­տո­նը, խրոխտ հայ­տա­րա­րեց, թե գա­զի սա­կա­գի­նը ոչ միայն չի բարձ­րա­նա, այլ նույ­նիսկ հնա­րա­վոր է նվա­զի։ Ա­վե­լին. հա­տուկ հանձ­նա­ժո­ղով ստեղծ­վեց, ո­րը պի­տի ու­սում­նա­սի­րեր, թե ինչ­պես է գա­զի սա­կա­գի­նը գո­յա­նում։ Ա­միս­նե­րով ու տա­րով ու­սում­նա­սի­րե­ցին, ռու­սա­կան կող­մի հետ եր­կար բա­նակ­ցե­ցին, բայց հան­րու­թյունն այդ­պես էլ չի­մա­ցավ, թե ինչ պարզ­վեց այդ ա­մե­նից։ Փո­խա­րե­նը շատ չան­ցած Ռու­սաս­տա­նը սահ­մա­նին գա­զը թան­կաց­րեց։ «Գազպ­րոմ Ար­մե­նիան» ո­րո­շեց ա­ռայժմ սպա­ռո­ղի հա­մար չթան­կաց­նել և իր «վրա» վերց­նել այդ բե­ռը։ Բայց էլ ինչ մաս­նա­վոր ըն­կե­րու­թյուն, այն էլ քա­ղա­քա­կա­նու­թյուն թե­լադ­րող «Գազպ­րո­մը», որ ի­րեն հար­մար պա­հի չհայ­տա­րա­րեր, թե ժա­մա­նակն է, որ սպա­ռած գա­զի հա­մար սպա­ռո­ղը վճա­րի։ Եվ տա­րին սկս­վեց «ա­վե­տի­սով»` «Գազպ­րոմ Ար­մե­նիան» գա­զի սա­կա­գի­նը բարձ­րաց­նե­լու հար­ցով դի­մե­լու է Հան­րա­յին ծա­ռա­յու­թյուն­նե­րը կար­գա­վո­րող հանձ­նա­ժո­ղով։

Եվ այս­պես. ինչ­պի­սի՞ տն­տե­սա­կան տա­րի է մեզ սպա­սում։ ԵԱՏՄ-ի նոր մաք­սա­տուր­քե­րով պայ­մա­նա­վոր­ված ար­դեն 700 ա­նուն ապ­րանք թան­կա­ցել է, այ­սինքն՝ եր­րորդ եր­կր­նե­րից ներ­մուծ­վող ապ­րանք­նե­րի մաք­սա­տուրքն ա­վե­լա­ցել է։ Օ­րի­նակ, ըն­տա­նի կեն­դա­նի­նե­րի մսի մաք­սա­տուրքն ա­ճել է 25 %-ով։

Ի դեպ, ա­ռա­ջին անհ­րա­ժեշ­տու­թյան ապ­րանք­նե­րը՝ կաթ­նամ­թերք, հաց, ևս թան­կա­ցել են։ Նա­խորդ տար­վա հա­մե­մատ մե­քե­նա­նե­րի ներ­կր­ման բում չի լի­նե­լու, որ բյու­ջեն լց­վի, քա­նի որ ա­մե­նա­բարձր մաք­սա­տուրք սահ­ման­ված է հենց մե­քե­նա­նե­րի հա­մար։ Ներդ­րում­նե­րի հույ­սը շատ փոքր է։ Սա դեռ քիչ է, մի բան էլ գազն են պատ­րաստ­վում թան­կաց­նե­լ։ Պարզ է, չէ՞, որ գա­զի թան­կա­ցու­մը դո­մի­նո­յի է­ֆեկ­տով քա­նի ապ­րանք ու ծա­ռա­յու­թյուն է թան­կաց­նե­լու։ Սա ըն­դա­մե­նը մի քա­նի «սեղ­մա­գիր» էր, տն­տե­սա­գետ­ներն ա­վե­լի հան­գա­մա­նո­րեն կա­րող են ա­սել, թե յու­րա­քան­չյու­րի պա­րա­գա­յում մեր տն­տե­սու­թյունն ինչ դժ­վա­րու­թյուն­նե­րի ա­ռաջ է կանգ­նե­լու։ Բայց տն­տե­սա­գետ պետք չէ լի­նել հաս­կա­նա­լու հա­մար, որ ե­թե այս­պի­սի տեմ­պե­րով է Փա­շի­նյա­նի հրա­պա­րա­կած տն­տե­սա­կան հե­ղա­փո­խու­թյունն ի­րա­կա­նաց­վե­լու, ու­րեմն նա­խորդ տաս­նա­մյակ­նե­րում էլ ենք տն­տե­սա­կան հե­ղա­փո­խու­թյուն­նե­րի մեջ ե­ղել, բայց այդ մա­սին չենք էլ ի­մա­ցել։

Տա­րա­ծաշր­ջա­նում հարևան­նե­րից ա­ռաջ անց­նե­լու մղում ու­նե­ցող, բայց կես ճա­նա­պար­հին մնա­ցած Փա­շի­նյանն այս տա­րի 4,6 տո­կոս տն­տե­սա­կան աճ է ակն­կա­լում, ո­րը ոչ միայն տն­տե­սու­թյան խն­դիր­նե­րի, այլև դրանք չլու­ծե­լու մա­սին է հու­շում։ ՈՒ այս­տեղ կա­րող էինք մեկ-մեկ թվար­կել հան­րու­թյա­նը տված Փա­շի­նյա­նի մեծ խոս­տում­նե­րը, սա­կայն դա ո­չինչ չի փո­խում։ Մար­դիկ շու­տով սե­փա­կան մաշ­կի վրա են զգա­լու այդ ան­կա­տար խոս­տում­նե­րի ողջ ծան­րու­թյու­նը։


Գու­ցե ար­ժե, որ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը մի ան­գամ էլ սե­փա­կան երկ­րի խն­դիր­նե­րի հա­մար սար բարձ­րա­նա ու կո­չեր ա­նի։ Հնա­րա­վոր է առ­կա խն­դիր­նե­րից գո­նե մի քա­նի­սը լուծ­վեն։ Փորձ­ված տար­բե­րակ է, նրա կո­չից հե­տո ԱՄՆ-ի և Ի­րա­նի ղե­կա­վար­նե­րը կար­ծես փոր­ձում են ա­ռանց պա­տե­րազ­մի հար­ցե­րը կար­գա­վո­րել։ Հե­տո էլ ա­սում ենք, թե մար­դը խն­դիր­ներ չի լու­ծում, պար­զա­պես մի­ջազ­գա­յին մասշ­տաբ­նե­րի խն­դիր­նե­րով է ու­ղե­ղը զբաղ­ված»,-գրում է թերթը:

Նյութն ամբողջությամբ կարդացեք թերթի այսօրվա համարում:

դիտվել է 717 անգամ
Լրահոս
Կորոնավիրուսով վարակվելու առաջին դեպքը գրանցվեց նաև Աֆղանստանում 12 մահ Իրանում «Տնտեսական մակարդակը շարունակում է սարսափելի ցածր մնալ». Պարույր Հայրիկյան Ռոբերտ Քոչարյանին ու Սերժ Սարգսյանին դատարան է հասցրել դասալիք Նիկոլ Փաշինյանը. Իսագուլյան (video) «Փառահեղ միտք ա՝ Չինաստանի հետ սահմանը բաց պահել, Իրանի հետ՝ փակել». Սուրեն Սահակյան Երկու նախագահների գլուխները Փաշինյանը «սկուտեղի վրա մատուցում է» Մեհրիբան Ալիևային. Գառնիկ Իսագուլյան (video) Աշխատանքից ազատվել է «Թիվ 1 բորտի» հրամանատարը Մի նկարի խորքային ողբերգությունը Կոթի գյուղի ուղղությամբ վաղ առավոտյան ինտենսիվ կրակոցները շարունակվել են Ռումբի մասին ահազանգ է ստացվել նաև «Շիրակ» օդանավակայանում ՀՀ–ում կորոնավիրուսով վարակվելու ոչ մի դեպք չունենք, որևէ սահմանափակում չի կիրառվի Հայաստանի և Իրանի քաղաքացիների՝ հայրենիք վերադառնալու համար. Նիկոլ Փաշինյան «Կոշ» ՔԿՀ նախկին պետ Լյովա Բաղդասարյանը գրավով ազատ է արձակվել Հ1–ին տված հարցազրույցում Նիկոլ Փաշինյանը շատ վտանգավոր միտք հնչեցրեց. Անդրանիկ Թևանյան Ունենք տարաձայնություն Փաշինյանի՝ Մյունխենում հնչեցրած մտքերի հետ. Հակոբ Տեր-Խաչատուրյան Տավուշում վիրավորվել է հայ զինծառայող Ժողովուրդը երբեք չի ընտրում իշխանություն «Նիկոլի լափամանն ու «հեղափոխական» օլիգարխները» Վաղը հանրապետության առանձին հատվածներում սպասվում է բուք․ Սուրենյան Շտապ. Հակառակորդը երեկվանից անկանոն կրակոցներ է արձակում Տավուշի մի քանի բնակավայրերի ուղղությամբ. կա վիրավոր Ամիս ու կես ուր գնաք դա եք լսելու ու մի բան էլ ստիպելու են, որ անգիր անեք աշխարհի ամենաալոգիկ մեղեդին Ադրբեջանն ուզում է, որ Իդլիբը փոխանակվի Արցախո՞վ. պատերազմը կարող է անսպասելի գալ, ինչպես 2016-ին Առաջիկա օրերի եղանակը «Ի տարբերություն Նիկոլ Փաշինյանի, ով «Վատիկանի նկուղներում» Միքայել Մինասյանին է փնտրում, Ալիևը գիտի, թե իրական ինչ թիրախներ ունի ինքը Վատիկանում» Չինաստանի ևս վեց նահանգներ են իջեցրել արտակարգ դրության մակարդակը կորոնավիրուսի պատճառով Փաշինյանի դուստրերը տեսանյութ են հրապարակել
Ամենաընթերցվածները
Շուտով
Փետրվարի 24-ին՝ ժամը 12:00-ին, Հայելի ակումբի հյուրերն են «Առողջ հանրություն» ՀԿ նախագահ Մարինա Խաչատրյանը, հոգեբան Սամվել Խուդոյանը և «Ռեֆորմիստներ» կուսակցության հիմնադիր Վահան Բաբայանը: Թեմա` Արցախում տեղի ունեցած վերջին դեպքերն ու զարգացումները, միջադեպ Արցախում` անվտանգության ապահովում, վարչապետ փաշինյանի վերջին հայտարարությունները: Բանակում տեղի ունեցած մահերը: Փետրվարի 24-ին՝ ժամը 11:00-ին, Հայելի ակումբի հյուրն է «Ազգային անվտանգություն» կուսակցության նախագահ Գառնիկ Իսագուլյանը: Թեմա` Արցախում տեղի ունեցած վերջին դեպքերն ու զարգացումները, միջադեպ Արցախում` անվտանգության ապահովում, վարչապետ փաշինյանի վերջին հայտարարությունները: Փետրվարի 24-ին ժամը 12:00 Փաստարկ մամուլի ակումբի հյուրն է արաբագետ, Օրբելի կենտրոնի փորձագետ Կարեն Վերանյանը: ԹԵՄԱ՝ Սիրիայի շուրջ գործընթացները՝ ռուս-թուրքական հարաբերությունների սրման և տարածաշրջանային հնարավոր զարգացումների համատեքստում: Փետրվարի 24-ին, ժամը 11.00 «Տեսակետ» մամուլի ակումբի հյուրերն են Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանի տնօրեն, անդրանիկագետ Կարո Վարդանյանը, գրող, հրապարակախոս, անդրանիկագետ Ռուբեն Սիմոնյանը և պատմաբան Գևորգ Մելքոնյանը: Թեման՝ «Զորավար Անդրանիկի 155-ամյակին ընդառաջ: Լույս է տեսել Ռ. Սիմոնյանի «Օտարներն Անդրանիկի մասին» նոր գիրքը: Զորավարի կերպարն ու դերը, Անդրանիկը՝ մեծերի հուշերում և բանահյուսության մեջ, հարակից հարցեր» Փետրվարի 24֊ին` ժամը 12.00-ին Զարկերակ մամուլիակումբում (Հասցե Արշակունյաց 6 (Մամուլի շենքիհարևանությամբ), մանրամասները 098(043)-50-93-50հեռախոսահամարով) տեղի կունենա «Ընդդեմ » իրավական կամայականությունների ՀԿ գործադիր տնօրեն Լարիսա Ալավերդյանի ասուլիսը: Թեման՝ 1. Խոջալուի իրադարձությունների տարելիցի օրվան ընդառաջ Ինչո՞ւ և ինչպե՞ս տեղի ունեցան Խոջալուի դեպքերը, Նախընտրական Արցախ. Հնարավոր վերադասավորումներ և զարգացումներ Հարգելի գործընկերներ.Փետրվարի 24-ին, ժամը 13.00-ին «Բլից ինֆո» մամուլի ակումբը կհյուրընկալի Երևանի ավագանու անդամ Օվսաննա Հովսեփյանին և կենդանիների պաշտպան Կարինե Փանոսյանին:Թեման՝ Ինչպե՞ս է հնարավոր կարգավորել թափառող շների հիմնախնդիրը:Հասցե՝ Արշակունյաց 2, «Տիգրան Մեծ» հրատարակչություն, 418 սենյակ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 24-ին` ժամը 12:00-ին, «Արմենպրես» պետական լրատվական գործակալության մամուլի սրահում տեղի կունենա ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության Կենսառեսուրսների կառավարման գործակալության «Կենդանական ռեսուրսների կառավարման բաժնի» պետ Սևակ Բալոյանի, Բնության համաշխարհային հիմնադրամի Հայաստանի մասնաճյուղի տնօրեն Կարեն Մանվելյանի, Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի տնօրեն Ռուբեն Խաչատրյանի, NABU Հայաստանի ներկայացուցիչ Լուսինե Աղաջանյանի, Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտակա... Ս. թ. փետրվարի 24-ին, ժամը՝ 15:00-ին «Անի Գրանդ» հյուրանոցում (հասցեն՝ Ք. Երևան, Հանրապետության 65) տեղի կունենա միջոցառում, որի ընթացքում կներկայացվեն սոցիալական աջակցության ոլորտի բարեփոխումներն ու սոցիալական դեպքի վարման տեղեկատվական ենթահամակարգի արդիականացված տարբերակը, ինչպես նաև միջոցառման ավարտին սոցիալական աջակցության տարածքային բաժիններին կհանձնվի դյուրակիր համակարգչային տեխնիկա (պլանշետներ): Միջոցառմանը ներկա կլինի նաև ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Զարուհի Բաթոյանը: Փետրվարի 22-ին ժամը 11։00-ից Կոտայքի մարզի Թեղենիք գյուղում մեկնարկելու է Բարեկենդանի տոնախմբությունը։ Կազմակերպիչներն են «Կէան» կրթամշակութային կենտրոնը, «Հազար տարվա գյուղամեջ» փառատոնը, «Հայասա Տուր»-ը։ Միջոցառումը տեղի է ունենում Կոտայքի մարզպետարանի աջակցությամբ։ Ծրագրում նախատեսվում է ․ Ժողովրդական տոնախմբություն Երգ ու պար Դիմակահանդես Լարախաղաց Ժողովրդական խաղեր Սուտլիկ հարսանիք Հացաթխում Կազմակերպիչները հոգում են միջոցառումը լուսաբանող ԶԼՄ ն... ՓԵՏՐՎԱՐԻ 22-ին` ժամը 11:00-ին, «Արմենպրես» պետական լրատվական գործակալության մամուլի սրահում (Սարյան 22) տեղի կունենա քաղաքական վերլուծաբան, Եվրասիական փորձագիտական ակումբի համակարգող Արամ Սաֆարյանի, տնտեսական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ակումբի անդամ Աշոտ Թավադյանի, տնտեսական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ակումբի անդամ Թաթուլ Մանասերյանի: ԹԵՄԱ.- Եվրասիական փորձագիտական ակումբի ընթացիկ տնտեսական հետազոտությունների արդյունքների ամփոփում՝ «Հայաստանի տնտեսությունը ԵԱՏՄ-ում՝ մեր երկրի նախ...