«Քրիս­տո­սի» հետևոր­դը

Ե­րե­կոն բա­վա­կա­նին հե­տաքր­քիր ստաց­վեց. նախ` «սևերն» ու «սպի­տակ­նե­րը» ա­ռա­ջին ան­գամ դեմ դի­մաց կանգ­նե­ցին, ա­պա փո­խա­տեղ­վե­ցին: Նշա­նա­յին հա­մա­կարգն ու սիմ­վո­լիզմն այն­քան ա­հեղ էին, որ մի կյան­քը չի բա­վա­կա­նաց­նի ամ­բող­ջը վեր­ծա­նե­լու հա­մար:
Հիմ­նա­կան ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րը տե­ղի ու­նե­ցան հա­յոց տա­ճա­րում: Հա­յոց մտ­քի-հո­գու կա­ճառ­նե­րից մե­կում, սբ Ղա­զար կղ­զուն հա­րա­կից 40 ման­կանց ե­կե­ղե­ցում (հի­շենք` նույն օ­րը Հա­յաս­տա­նում հու­ղար­կա­վոր­վում էին ման­կատ­նից քշ­ված 4 ե­րե­խա­նե­րը):
Ա­պա օր­վա իշ­խո­ղը 40 ման­կանց տա­ճա­րում ի­րեն հռ­չա­կեց Քրիս­տո­սի «հետևորդ» (չէ, ես ա­մենևին չեմ ա­սում, որ նա, ինչ­պես Աստ­վա­ծա­շունչն է վեր­ջին օ­րե­րի մա­սին ա­սում, ե­կել էր նս­տե­լու տա­ճա­րում): Քրիս­տո­սի «հետևորդն» ա­ռանց եր­կն­չե­լու ա­սաց, որ ին­քը սեր է տա­րա­ծում, բայց կա­րող է և շր­ջել սե­ղան­նե­րը, ե­թե տես­նի` ինչ-որ բան այն չէ:

Պետք է ձգել պաու­զան, ար­ձա­նագ­րե­լու, թե ին­չու նրա մոտ ա­մեն բան ե­կավ լույ­սի մեջ: Ի­տա­լիան ու­րույն է­ներ­գե­տի­կա ու­նե­ցող եր­կիր է` ոչ միայն ա­ռա­քյալ­նե­րի ոտ­նա­հետ­քե­րը պահ­պա­նե­լու, Վա­տի­կա­նի, է­ներ­գե­տիկ վիբ­րա­ցիա­նե­րի, այլև ճա­կա­տա­գիր բե­րե­լու ա­ռու­մով: Եվ ու­րեմն, սույն պեր­սո­նի են­թա­գի­տակ­ցու­թյունն ան­մի­ջա­պես կա­պի մեջ մտավ ի­տա­լա­կան աստ­րա­լի հետ, և նա ի­րեն ա­ռա­քյալ հռ­չա­կեց` ամ­բող­ջո­վին ցու­ցա­նե­լով իր մեջ ծվա­րա­ծի փոք­րու­թյան բո­լոր բա­նաձևում­նե­րը:

Նախ` ադր­բե­ջան­ցու հետ բե­մադ­րած ան­հա­ջող կո­մե­դիա­յի պատ­ճա­ռով. ու­րեմն, քիչ չէ Քրիս­տո­սի «հետևորդն» էր ե­կե­ղե­ցում, մի հատ էլ ադր­բե­ջան­ցուն էին «սո­վո­րեց­րել»` ինչ պետք է ա­նի, ինչ­պես, ու­մով ա­նի (ի դեպ, դա Ֆրան­սիա­յում ադր­բե­ջան­ցուց գրիչ նվեր ստա­նա­լու տրա­գի-ֆար­սի սե­րիա­լա­կան շա­րու­նա­կու­թյունն էր). և ու­րեմն, խա­ղարկ­ված ա­հա­վոր ան­հա­ջող շոուի հմայքն այն չէր, որ Քրիս­տո­սի «հետևոր­դը» ցու­ցա­նեց իր «խա­ղա­ղու­թյաւն տա­րած­քի ոտ­քե­րը» կամ որ ըն­դօ­րի­նա­կեց Սերժ Սարգ­սյա­նին` հի­շե­լով Մու­թա­լի­բո­վին, այլ որ` նրա «քրիս­տո­սա­կան» ներ­կա­յու­թյամբ, ա­ռա­ջին ան­գամ իր իսկ կող­մից մերժ­վող հա­յոց պատ­մու­թյան մեջ` հա­յոց ե­կե­ղե­ցում թուր­քը հն­չեց­րեց ֆրա­զը` «հա­յե­րը ցե­ղաս­պա­նու­թյուն են կա­տա­րել»… Կա­րե­լի էր այս­քա­նով ա­վարտ­ված հա­մա­րել ող­ջը:

Սա­կայն տա­ճա­րում հայ­տն­վա­ծի «դու­խով­նի» ո­գո­րում­նե­րը, պարզ­վեց, ան­սահ­մա­նու­թյան տի­րույթ­նե­րը հաղ­թա­հա­րե­լու ան­չափ մեծ նե­րու­ժով, լե­գեո­նե­րա­կա­նու­թյամբ են օժտ­ված:
Սե­փա­կան երկ­րում աս­ֆալ­տի հա­րա­կե­ցու­թյամբ ապ­րող, «պին­ցետ­նե­րի» փի­լի­սո­փա­յու­թյա­նը շա­ղախ­ված ան­ձը հա­յոց տա­ճա­րից պա­տե­րազմ հայ­տա­րա­րեց Վա­տի­կա­նին (ին­քը կգ­նա, Սուրբ Ղա­զա­րում ծվա­րած հայ հոգևո­րա­կա­նու­թյու­նը, որն ա­ռանց այդ էլ բազ­մա­թիվ խն­դիր­ներ ու­նի, կմ­նա դեմ հան­դի­ման` Ի­տա­լիա­յի ու Վա­տի­կա­նի հետ):
Եվ ու­րեմն, աշ­խար­հում չլս­ված-չտեսն­ված դի­վա­նա­գի­տա­կան սայ­թա­քում թույլ տվեց սույն «հետևոր­դը» օ­դի իշ­խա­նի իր տա­րա­ծում­նե­րով` «Վա­տի­կա­նի պադ­վալ­նե­րը» վկա­յա­կո­չե­լով, որ­պես… ան­կեղծ ա­սենք, «հան­ցա­գործ­ներ, օ­լի­գարխ­ներ» պա­հե­լու, սա­տա­րե­լու, օ­ժան­դա­կե­լու վայր:

ՈՒ սա ոչ թե վատ տոն է, այլ ուղ­ղա­կի մե­ղադ­րանք` կա­թո­լիկ աշ­խար­հին… Ձգենք պաու­զան. ընդ ո­րում, մար­դը, ում հաս­ցեին հն­չում են մե­ղադ­րանք­ներ (ու­ղիղ ա­սենք` Մի­քա­յել Մի­նա­սյան), ե­ղել է ու կա վա­տի­կա­նյան լա­վա­գույն դես­պա­նը։ Չթ­վար­կենք` Նա­րե­կից մինչև Խաչ­քար, Հռո­մի պա­պի ֆե­նո­մե­նալ այ­ցից մինչև վա­տի­կա­նյան պա­տա­րագ. ընդ­հուպ մինչև աշ­խար­հում տա­րած­ված տե­սա­կետ. որ պա­պի` Հա­յաս­տան կա­տա­րած այ­ցի ժա­մա­նակ քրիս­տո­նեա­կան-տիե­զե­րա­կան ո­րոշ պար­տա­վո­րու­թյուն­ներ ա­պա­հաս­ցեա­կա­նաց­վել են ա­ռա­քե­լա­կան ե­կե­ղե­ցուն: ՈՒ պար­կեշ­տո­րեն, երկ­րի ղե­կա­վա­րին հա­րիր լր­ջու­թյամբ, ար­ժա­նա­պատ­վու­թյամբ, այլ երկ­րում գտն­վո­ղի ծան­րակ­շիռ պահ­ված­քով իր այ­ցի մեկ­նար­կը տա­լու փո­խա­րեն, իր աս­ֆալ­տա­պե­տու­թյան մեջ ներ­քա­շեց կա­թո­լիկ աշ­խարհն ու ե­կե­ղե­ցին ևս, ին­չի հետևանք­նե­րը, կար­ծում ենք. չեն ու­շա­նա:

Իսկ այդ ա­մե­նի «վրա» Եվ­րո­պա­յի կենտ­րո­նից հն­չեց Զագ­րեբ այ­ցե­լած, եվ­րո­պա­կան ըն­տա­նի­քի մաս կազ­մող ու­ժի և ՀՀ եր­րորդ նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սյա­նի պաշ­տո­նա­թո­ղու­թյու­նից հե­տո ա­ռա­ջին խոս­քը մի­ջազ­գա­յին հար­թա­կից` նաև ներ­քին լսա­րա­նին ուղղ­ված. «Հի­մա ես այս­տեղ եմ` բարձ­րա­ձայ­նե­լու այդ մտա­հո­գու­թյուն­նե­րը` պաշտ­պա­նե­լու հա­մար այն հա­վատն ու ակն­կա­լիք­նե­րը, որ ու­նե­ցել են հա­զա­րա­վոր մար­դիկ տե­ղի ու­նե­ցած իշ­խա­նա­փո­խու­թյան ըն­թաց­քում»:
Դու՛ ա­սա­ցիր:


Կար­մեն ԴԱՎ­ԹՅԱՆ

դիտվել է 316 անգամ
Լրահոս
Արտաքին պարտքն աճելու է, բյուջեն շարունակվում է թերակատարվել Պրեմիայից քշվածները «Կոռուպցիայի դեմ պայքար»՝ ամերիկյան կուռացիայով Ռուսաստան-Բելառուս միավորման մեծ գործարքը. «Բատկայի» մեկ ամսվա հնազանդությունը «Այդ որոշումը կարող է ուժեղացնել մահմեդական և քրիստոնյա բնակչության պառակտումը»․ ՌԴ-ի արձագանքը Սուրբ Սոֆիայի տաճարը մզկիթի վերափոխելու որոշմանը Գագիկ Սուրենյանը՝ եղանակի մասին Կրթության նախարարը հեգնում է եկեղեցուն Հանրային հեռուստաընկերության եթերում Ամերիկայի Հայ դատի հանձնախումբը դատապարտել է Թուրքիայի՝ Սուրբ Սոֆիայի տաճարը մզկիթի վերափոխելու մասին որոշումը Նոր հակառեկորդ ԱՄՆ-ում՝ մեկ օրում 65 հազար վարակակիր, երկրորդ ալիք՝ Կենտրոնական Ասիայի երկրներում ՄԻԵԴ-ի կողմից միջանկյալ միջոցի չկիրառումը հետևանք և ազդեցություն չունի հետագայում բուն գանգատի քննության ընթացքի վրա․ Գոհար Մելոյանը՝ ՍԴ դատավորների հայցադիմումի մասին Բանակցությունները կարող են վերադառնալ 90-ականների հուն, որը նախատեսում էր ոչ միայն տարածքների հանձնում Ադրբեջանին. Հրապարակ Ֆեյք փաստարկներ՝ ատոմակայանի կյանքն անվերջ երկարաձգելու նպատակով Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է Բակո Սահակյանի հետ Արայիկ Հարությունյանն ընդունել է Սեյրան Օհանյանին Արմեն Մուրադյանի «Արտակարգ» ծնունդը /տեսանյութ/ Փոխանց Ծաղկեպսակի.Կարեն Վարդանյանի ընտանիքը հայտարարություն է տարածել «Նիկոլի ձագն է, դրա համար էլ պաշտոնի նշանակեցին». ծեծված փոխգնդապետի եղբայրը`Տրդատ Սարգսյանին պաշտոն տալու մասին Սահակաշվիլին կնշանակվի՞ ՀՀ մարզպետ Երեք ընկերներով ծեծել են խանութի տիրոջը, ապա կրակել հրազենից. Նրանք կոշեցիներ են 77-ամյա հովիվը կայծակնահարվել է եւ մահացել Ավտովթար Վայոց Ձորի մարզում․ վիրավոր ամուսինները տեղափոխվել են հիվանդանոց Արտակարգ դեպք Երևանում Աշխարհի մի շարք երկրներում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումները լինելու են կամավոր․ մեզ մոտ բոլորին պատվաստելու մտադրություն ունեն Ալե՛ն, նայի՛ր շուրջբոլորդ և մի՛ խոսիր ծրարներից. Yerkir.am 2 միլիոն դրամից ավելի գործիքների գողություն ավտոտնակից․ Մալաթիայի ոստիկանների բացահայտումը (տեսանյութ)
Ամենաընթերցվածները
Շուտով
ՀՈՒԼԻՍԻ 13-ին` ժամը 12:00-ին, «Արմենպրես» պետական լրատվական գործակալության մամուլի սրահում տեղի կունենա ՀՀ ԱԻՆ հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության հետաքննության վարչության պետի տեղակալ Սերգեյ Հայրապետյանի ասուլիսը: Թեմա- Հայաստանում հրդեհային անվտանգության իրավիճակը, շոգ եղանակով պայմանավորված հնարավոր ռիսկերը: Հարգելի գործընկերներ, COVID-19 համավարակի տարածմամբ պայմանավորված, ասուլիսներն առայժմ անցկացվելու են առցանց ձևաչափով: Խնդրում ենք լրագրողներին չներկայանալ ասուլիսի վայր: Դուք կարող... Հունիսի 10-ին, ժամը 12:00-ին Հայելի ակումբի հյուրերն են ՙՙԻրավունքի սահման՚՚ ՍՊԸ ղեկավար Գևորգ Հովհաննիսյանը, ՙՙԻրավունքի և արժեքների գերակայություն՚՚ հ/կ -ի ղեկավար Սարգիս Տեր-Եսայանը և Երևանի այլընտրանքնային քաղաքապետարան նախաձեռնության ղեկավար Սոնա Աղեկյանը: Թեմա՝ դիմակների պարտադիր կրելը, տուգանքների հնարավոր բարձրացումը, ինչու են ոտնահարվում մարդու իրավուքնենրը: Հուլիսի 10-ին, ժամը 13:00-ին Հայելի ակումբի հյուրերն են քաղաքական գործիչ Արա Վարդանյանը և փաստաբան Ալեքսանդր Կոչուբաևը: Թեմա` ՄԻԵԴ-իպատասխանը ՍԴ 3 նախկին դատավորների և ՍԴ նախկին նախագահ Հրայր Թովմասյանի դիմումին, ԲԴԽ որոշումը Ալեքսանդր Ազարյանի գործով, ներքաղաքական իրավիճակ: ՀՈՒԼԻՍԻ 10-ին` ժամը 12:00-ին, «Արմենպրես» պետական լրատվական գործակալության մամուլի սրահում տեղի կունենա ՀՀ քննչական կոմիտեի հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության կիբեռհանցագործությունների և բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում կատարված հանցագործությունների քննության վարչություն ՀԿԳ ավագ քննիչ Սասուն Գրիգորյանի ասուլիսը: Թեմա- Առցանց խարդախություններ, վերջին շրջանի միտումներ, հնարավոր ռիսկեր: Հարգելի գործընկերներ, COVID-19 համավարակի տարածմամբ պայմանավորված, ասուլիսներն առայժմ ան... Հուլիսի 10-ին` ժամը 12:00-ին, Պոստ Սկրիպտում մամուլի ակումբում "Դեմոկրատական այլընտրանք" կուսակցության Քաղաքական խորհրդի նախագահ Սուրեն Սուրենյանցը կխոսի գույքահարկի նոր օրենքի մասին, կանդրադառնա ՍԴ շուրջ ստեղծված իրավիճակին։ Բանախոսը կխոսի նաև ներքին և արտաքին քաղաքական զարգացումների մասին։ Հուլիսի 10-ին` ժամը 11:00-ին, Պոստ Սկրիպտում մամուլի ակումբում տնտեսագետ Կարեն Սարգսյանը կխոսի գույքահարկի նոր օրենքի մասին, կանդրադառնա թե որքանով այն նոր բեռ կլինի հասարակության համար, ռիսկերին և հնարավոր հետևանքներին։ ՀՈՒԼԻՍԻ 9-ին` ժամը 10:00-ին, «Արմենպրես» պետական լրատվական գործակալության մամուլի սրահում տեղի կունենա Անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության պետ Գևորգ Հայրապետյանի ասուլիսը: Թեմա- Ինչպես պաշտպանել անձնական տվյալները համացանցում եւ չդառնալ ֆիշինգի (phishing) զոհ: Հարգելի գործընկերներ, COVID-19 համավարակի տարածմամբ պայմանավորված, ասուլիսներն առայժմ անցկացվելու են առցանց ձևաչափով: Խնդրում ենք լրագրողներին չներկայանալ ասուլիսի վայր: Դուք կարող եք «Արմենպրես» լրատվական գործակալության՝... Հուլիսի 9-ին, ժամը 12.00 «Տեսակետ» մամուլի ակումբի հյուրն է ռազմական փորձագետ Վան Համբարձումյանը: Թեման՝ «1. Ադրբեջանական ԶՈւ հերթական զորավարժությունը, որի ընթացքում կրկին նոր ստորաբաժանումներ են մոտեցնում սահմանին: 2. Ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների խորացումը՝ հայ-ռուսական հարաբերությունների սառեցման ֆոնին. հետևանքները: 3. Այս պահին Թուրքիայի մղած երեք պատերազմները»: Հասցեն՝ Արշակունյաց 4, Մամուլի շենք, 13-րդ հարկ: ՀՈՒԼԻՍԻ 9-ին` ժամը 15:00-ին, «Արմենպրես» պետական լրատվական գործակալության մամուլի սրահում տեղի կունենա Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի և Կ. Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրի տնօրեն Կարեն Ղազարյանի ասուլիսը։ Թեմա-Հուլիսի 10-28-ը Երևանում կայանալիք «Music 20» խորագրով առցանց միջազգային փառատոնի մանրամասներ։ Հարգելի գործընկերներ, COVID-19 համավարակի տարածմամբ պայմանավորված, ասուլիսներն առայժմ անցկացվելու են առցանց ձևաչափով:... Հուլիսի 7-ին, ժամը 11:00-ին Հայելի ակումբի հյուրերն են փորձագետներ Ա. Հարությունյանը և Ա. Ավագյանը: Թեմա՝ «Հայոց Եկեղեցու պատմություն» առարկան վերացնելը տրամաբանությունից զուրկ է և վտանգավոր, տեսակետներ թեմայի շուրջ, հայ-ռուսական ներկա հարաբերություններ, ինչի կհանգեցնեն, Ինչ է իրենից ներկայացնում Լանզարոտի կոնվենցիան, եվ արդյոք կհեշտացնի՞ Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացումը:
Հետևեք մեզ Facebook-ում https://www.facebook.com/hayeliclub